działalność - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

działalność

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundatorami są: Iwona Durek-Sypek, Leszek Falis, Aleksander Mańka
Reprezentują i wykonują uprawnienia wynikające z ustawy o fundacjach, oraz niniejszego statutu.

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu zwany dalej „ministrem właściwym”

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą fundacji, lub pieczęci głównej z nazwą fundacji.
2. Dla oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
4. Siedzibą Fundacji jest m. Sosnowiec.
5. Siedzibami oddziałów i filii są miejscowości,  w których powołano oddział, lub filię w trybie przewidzianym dalej po dokonaniu stosownych wpisów do KRS.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.
3. Fundacja może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą.
4. Fundacja może być partnerem w realizacji zadań statutowych i gospodarczych wraz z  innymi podmiotami.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, szkoły, instytuty, ośrodki, a także przystępować do fundacji i związków stowarzyszeń.
Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5

1. Celami działania Fundacji są:
· integracja społeczno-kulturowa osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
· zrównanie praw kobiet i mężczyzn,
· integracja europejska, oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
· promocja i organizacja wolontariatu, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
· upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
· promocja nowoczesnych form i metod pracy bezpośredniej w zakresie:
- edukacji, pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, - ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki , kultury fizycznej, sportu i
  rekreacji,
- przedsięwzięć charytatywnych , rozwoju gospodarczego i  
 przedsiębiorczości;
- wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- interwencji kryzysowej, oraz  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej, szczególnie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub destabilizacją warunków rozwoju, dezintegracją rodzinnej, środowiskowej,  lub zawodowej
2. Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym zagrożonym ograniczeniem rozwoju psycho-społecznego, fizycznego, lub kulturowego. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych i ich rodzin,  dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.
3. Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania, edukacji, promocji i profilaktyki osób zagrożonych destabilizacją rozwoju społeczno – kulturowego, oraz osób niepełnosprawnych.
4. Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagających wsparcia.
5. Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, destabilizacją rozwoju, lub dezintegracją rodzinną lub środowiskową.
6. Promowanie i doskonalenie metod wsparcia i interwencji wobec osób i środowisk zagrożonych destabilizacją rozwoju.
7. Integrowanie środowisk społecznych, środowisk naukowych, profesjonalnych grup specjalistycznych oraz władz lokalnych i ponadlokalnych wokół problemów zagrożenia destabilizacją rozwoju psychospołecznego człowieka.

§ 6

1. Działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego  Fundacji jest:
· Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z)
· Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 88.99.Z)
· Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ( PKD 88.10.Z)
· Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych ( PKD 90.01.Z)
· Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
· Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ( PKD 72.20.Z)
· Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.B)
2. Działalnością odpłatną Pożytku Publicznego jest:
· sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym pobieranie opłat od osób korzystających z działalności organizacji), (PKD 47.19.Z)
· sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego (PKD 47.19.Z)
· Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    ( PKD 85.59.B )
· Pozostała działalność wydawnicza ( PKD  58.19.Z)

§ 7

1. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych i osoby prawne.
2. Przyjęcie środków, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Prezesa Zarządu Głównego, lub Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na przyjmowanie środków, o których mowa w ust. 1, określając przy tym zasady i warunki przyjmowania tych środków. Zgoda taka wymaga jednogłośnej akceptacji Rady Fundatorów.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

5.  Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić za zgodą Rady Fundacji określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania i prowadzenia. Zgoda taka wymaga uprzedniej akceptacji Rady Fundatorów. Członkowie Zarządu muszą złożyć oświadczenia na temat statusu działalności gospodarczej:

     – o tym, że jest ona działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pożytku i o wolontariacie dn. 22 stycznia 2010 r);
     – o przekazywaniu całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami)
OPP na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1       
pkt 3 ustawy o pożytku i o wolontariacie  z dn. 22 stycznia 2010 r);.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z   
    obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:
· Strukturę wydatków – z wyodrębnieniem wydatków ze środków,           o których mowa w § 7.
· Limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.
3. Plan finansowy uchwala Rada Fundacji i zatwierdza Rada Fundatorów.

§ 9

1. Działalność Fundacji podlega rocznej kontroli finansowej przez instytucję lub osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawdzeń finansowych – wybraną przez Radę Fundacji.
2. Każdy z Fundatorów z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Fundacji może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji zobowiązane są udostępnić osobom kontrolującym, oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatorów wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli.
3. Zarząd Główny Fundacji i Zarządy Oddziałów Fundacji i Dyrektorzy Filii Fundacji zobowiązani są przekazać każdemu z Fundatorów i Radzie Fundacji informacje żądane przez niego dotyczące działalności Fundacji.
4. Zarząd Główny Fundacji ma obowiązek sporządzić i opublikować sprawozdanie roczne z działalności Fundacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem. Obejmuje ono merytoryczne i finansowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego po uprzednim zapoznaniem się ze sprawozdaniami Zarządów Oddziałów i Dyrektorów Filii.
5. Zarząd Główny publikuje sprawozdanie w Monitorze Polskim B.
6. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezależnie od nadania jej statusu organizacji pożytku publicznego


Rozdział I4
Organa i Organizacja Fundacji
§ 14

1. Organami Fundacji są :
· Rada Fundatorów zwana dalej „Radą Fundatorów”,
· Rada Fundacji zwana dalej „Radą Fundacji”,
· Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarząd Główny”,
· Zarząd Oddziału Fundacji zwany dalej „Zarządem Oddziału”
· Dyrekcja Filii Fundacji zwana dalej „Dyrekcją Filii”
2. Rada Fundatorów może powoływać komisje stałe i inne ciała o        
    charakterze doradczym i opiniodawczym.
3. Rada Fundatorów określa zasady wynagradzania Rady Fundacji.
4. Rada Fundatorów zatwierdza powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji, oraz Prezesa Zarządu Oddziału i Dyrektora Filii na wniosek uchwały Rady Fundacji.
5. W skład Rady Fundatorów wchodzą tylko założyciele Fundacji w osobach:
- Iwona Durek-Sypek
- Leszek Falis
- Aleksander Mańka

6. Fundatorzy wykonują swoje uprawnienia w czasie trwania Fundacji, a w przypadku śmierci poszczególnych Fundatorów ich mandat wygasa.
7. W przypadku wygaśnięcia wszystkich mandatów Fundatora uprawnienia Rady Fundatorów przejmuje Rada Fundacji w składzie nie mniejszym jak 3 członków.
8. Członkowie Organów Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe na co są zobowiązani złożyć wymagane prawem Oświadczenia.

§ 15

1. Rada Fundacji składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.
3. Przewodniczącego, Zastępcę i innych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.
4. Przewodniczący, Zastępca i członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed końcem kadencji w następujących przypadkach :
a. Wniesienia wniosku o odwołanie przez jednego z Fundatorów,
b. Złożenia rezygnacji,
c. Nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez kolejne 3 posiedzenia,
d. Działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji,
e. Pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Członkami Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Dyrekcji Filii,
f.   Zostaną skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub przestępstwo skarbowe,
g. Otrzymają z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw określone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
h. będą członkami organu zarządzającego, lub będą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
         Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, o ile to nie wynika ze  
         złożonej rezygnacji.
5. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym regulaminem i  
    porządkiem obrad przyjętym przez Radę na wniosek Przewodniczącego,  
    a pod jego nieobecność Zastępcę. W posiedzeniach może uczestniczyć
    reprezentant upełnomocniony Rady Fundatorów, bądź jej członkowie.
6. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, lub jego Zastępca z własnej
    inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok, albo w okresach krótszych na
    żądanie członka Rady Fundatorów, na wniosek Zarządu lub co najmniej
    1/3 członków Rady Fundacji.
7. Ustalenia Rady Fundacji zapadają w formie uchwał. Dla ważności
    uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady
    Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności przynajmniej 1/3
składu Rady Fundacji, zastrzeżeniem decyzji o likwidacji, lub o
    połączeniu Fundacji z inną Fundacją. Uchwały Rady podpisuje
    Przewodniczący, lub jego Zastępca i Protokolant wraz z obecnymi
    pozostałymi członkami Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji wybiera Zarząd Główny Fundacji i Zarząd Oddziału na
wniosek Rady Fundatorów.

§ 16

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a. Określanie kierunków działalności Fundacji,

b. Uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
c. Przyjmowanie corocznych Sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu Głównego, oraz Zarządu Oddziału i przedstawienie wniosków Radzie Fundatorów i ministrowi właściwemu,
d. Zmiana Statutu Fundacji z zastrzeżeniem zmian co do celów, środków i zasad działania Fundacji,
e. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Głównego Fundacji i Zarządu Oddziału Fundacji oraz Dyrekcji Filii, a także Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału oraz Dyrektora Filii i Wiceprezesa Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału.
f. Określenie zasad wynagradzania Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, oraz Dyrekcji Filii.
g. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału, Radę Fundatorów, lub ministra właściwego.

§ 17

1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca.
2. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Dyrekcji Filii.

§ 18

1. Zarząd Główny liczy trzech  członków powoływanych i odwoływanych
    przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.
3. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Głównego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a zatwierdza Rada Fundatorów
4. Prezes Zarządu Głównego Fundacji wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 19

1.  Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z  
     regulaminem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu
     Głównego należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w
     Statucie do kompetencji Rady Fundacji. W szczególności Zarząd Główny
     kieruje realizacją celów statutowych, administruje jej majątkiem i nadzoruje
     wszelką działalność prowadzoną przez Fundację, jej Oddziały i Filie.
 2. W razie stwierdzenia działania Zarządu z naruszeniem przepisów prawa,        postanowienia Statutu, lub jest rażąco sprzeczne z planem finansowym, każdy z Fundatorów może wezwać do usunięcia nieprawidłowości albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany Zarządu Głównego.

§ 20

   1.  Oświadczenie woli w imieniu Fundacji i jej Filii składają Prezes Zarządu  
        Fundacji samodzielnie , Wiceprezes Zarządu Fundacji i Sekretarz  łącznie  
       z  Prezesem Zarządu.
  2.  Rada Fundacji może na podstawie uchwały udzielić odrębnego
       pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jednej
       osobie w zakresie czynności określonych w uchwale.

§ 21

Zarząd Główny Fundacji jest jednocześnie Komitetem kierującym dla programów realizowanych przez Fundację.

§ 22

  1.  Zarząd Oddziału liczy trzech członków powoływanych i odwoływanych  
        przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3.
  2.  W skład Zarządu Oddziału wchodzi Prezes Oddziału, Wiceprezes
       Oddziału i Sekretarz Oddziału.
  3.  Prezesa Oddziału powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a zatwierdza Rada    
       Fundatorów
   4.  Prezes Oddziału wykonuje wobec pracowników Oddziału zadania
       pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 23

1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością oddziału zgodnie z
      regulaminem, oraz reprezentuje Oddział na zewnątrz. Administruje
      majątkiem Oddziału i realizuje programy Fundacji i Oddziału zgodnie z
      regulaminem i statutem Fundacji.
 2.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości działania Zarządu Oddziału Prezes
      Fundacji może wezwać do usunięcia nieprawidłowości lub złożyć wniosek
       do Rady Fundatorów o zmianę Zarządu Oddziału.

§ 24

Oświadczenie woli w imieniu Oddziału Fundacji składa Prezes Zarządu Oddziału jednoosobowo, lub pozostali członkowie Zarządu Oddziału łącznie.
Rozdział V
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji.

§ 25

Zmiana w Statucie, w tym zmian w określeniu celów, środków  i zasad działania Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zatwierdzeniu propozycji zmian przez Radę Fundatorów i mogą zostać dokonane z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ¾ głosów przy obecności 2/3 członków Rady. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. Wniosek o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu Głównego Fundacji powołany przez Radę Fundatorów zwany dalej likwidatorem.
4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów, Dyrekcje Filii ulegają rozwiązaniu.
5. Do Likwidatora stosują się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie Głównym.
6. W razie likwidacji Fundacji pozostała część majątku po spłacie należności i wierzytelności przechodzi na własność placówki oświatowej lub opiekuńczo – wychowawczej wskazanej przez fundatorów.


Instytut Twórczej Integracji
jest
Organizacją Pożytku Publicznego


przekazując 1% swojego podatku
możesz pomóc innym


wystarczy wpisać
nr KRS 0000393362
do swojej deklaracji podatkowej a będziesz miał swój udział w działaniach na rzecz osób, które wspomagamy Fundacja łączy potencjał naukowy, specjalistyczny oraz społeczny w odnajdywaniu sposobów wspomagania rozwoju i życia ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie radzić sobie z tym, co im zagraża. Nasze działania mają charakter systemowy. Odnajdujemy w całym systemie te zasoby, które mogą wspomóc rozwój, bliskość, bezpieczeństwo i wszystko to, co pozwala człowiekowi żyć godnie i szczęśliwie.
  Misją Instytutu Twórczej Integracji jest poszukiwanie zasobów w różnych systemach i integrowanie ich w strategię ochrony rozwoju, bezpieczeństwa, bliskości i godności. Uważamy, że każdy system posiada swój wielki potencjał do zapewnienia szczęścia i otwartego rozwoju.
    Skupiamy się na tych częściach życia, które są zdrowe, dobre i radosne. Jeśli uda się zatroszczyć o nie, pielęgnować i wzmacniać, to nie ulegną one destabilizacji, dysfunkcji lub rozpadowi.  
   Zdrowy człowiek lub system, zachowają zdrowie, jeśli będą się o nie troszczyć i uodparniać na to, co może im zagrażać.

***************************************

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego